[1]
เอ๊าเจริญ ส., “โต้ง : หมอพื้นบ้านทวารวดีกับวิถีอดีตสู่สาธารณสุขปัจจุบัน”, วนกว, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1–12, ต.ค. 2020.