อิศวเรศตระกูล ก. (2024) “การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี”, วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 8(1), น. 99–115. doi: 10.14456/jeir.2024.7.