มีชัย เ. (2024) “การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”, วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 8(1), น. 342–356. doi: 10.14456/jeir.2024.21.