ศิริพัฒน์ ม. (2024) “พัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้และพฤติกรรมลดการบริโภค เกลือโซเดียมในประชาชนจังหวัดนครพนม ”, วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 8(1), น. 407–422. doi: 10.14456/jeir.2024.25.