ทองเงา ก. (2022) “ละครวิทยุข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ”, วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 6(3), น. 608–623. doi: 10.14456/jeir.2022.1.