สงสระบุญร. (2020) “รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน”, วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 1(3), น. 169-180. vailable at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247917 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).