เกินสกุลพ. (2020) “บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี”, วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 1(3), น. 127-138. vailable at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247789 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).