สาวม่วงป. (2020) “พระสงฆ์กับการขับขี่ยานพาหนะ: ความจำเป็นหรือจงใจ”, วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 1(3), น. 117-126. vailable at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247788 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).