อิศวเรศตระกูล กฤติยา. 2024. “การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 8 (1):99-115. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.7.