วะรงค์ คัคนานต์, แสงสุข ธราดล, ชมาฤกษ์ อนรรฆ, และ สร้อยเพชร รัชนก. 2024. “คุณภาพการบริการสาธารณสุขและความพึงพอใจของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 8 (1):33-50. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.3.