มีชัย เฉลิมพล. 2024. “การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 8 (1):342-56. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.21.