กุลถิรวงศ์ กุลชญา, ทองสวัสดิ์ สุดาพร, และ อติวิทยาภรณ์ จรัส. 2024. “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 8 (1):484-500. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.30.