ศิริพัฒน์ มารดี. 2024. “พัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้และพฤติกรรมลดการบริโภค เกลือโซเดียมในประชาชนจังหวัดนครพนม”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 8 (1):407-22. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.25.