ยงค์สุ ชนิกานต์. 2024. “นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 8 (1):84-98. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.6.