ก๊กอึ้ง ดวงกมล, และ คลังกรณ์ จรัสพงศ์. 2024. “นโยบายการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 8 (1):440-52. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.27.