นิธิธีรพัชร์ ชัญญรัชต์, และ สุวรรณชัยสกุล เอนก. 2024. “แบบจำลองพยากรณ์อัตราค่าเช่าที่อยู่อาศัยประเภทหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 8 (1):324-41. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.20.