ชิงชัย กวินวัชญ์, ฉลากบาง วัลนิกา, และ เสถียรนพเก้า พรเทพ. 2024. “องค์ประกอบภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 8 (1):174-88. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.11.