ทองเงา กุลกนิษฐ์. 2022. “ละครวิทยุข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 6 (3):608-23. https://doi.org/10.14456/jeir.2022.1.