จันทะมาตร ศิริวรวรรณ. 2021. “การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 5 (3):660-72. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/252551.