คำหาญ อภิชาติ, สมพงษ์ธรรม เจริญวิชญ์, และ บุญจิตราดุลย์ นพพงษ์. 2021. “การศึกษาสภาพการบริหารและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 5 (3):648-59. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/252270.