ตระการ พระมหาประยูร. 2021. “กระบวนการเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรในสถานศึกษา”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 5 (3):709-18. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/251053.