ภูกันหา อรพรรณ, และ เจษฎาวิโรจน์ ศิริพัชร์. 2021. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 5 (2):399-415. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/248872.