ฉลูศรี วนัทปรียา. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเครือข่ายปทุมราชวงศา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 5 (2):429-40. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/248649.