ชุมพลวงศ์ กชกรณ์, และ ศิริภัทรโสภณ ศักดิ์ดา. 2020. “การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ชนิดผง”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 2 (1):27-36. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/248429.