เธียรชัยพฤกษ์ ปัณณธร. 2020. “การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 4 (1):63-74. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247946.