สงสระบุญรุ่งโรจน์. 2020. “รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 1 (3), 169-80. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247917.