เวียงวิเศษ มานัส. 2021. “การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 5 (2):252-63. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247822.