ฤทธิ์วิชัยพระมหาไสว. 2020. “ผญา: การตีความตามทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 1 (3), 139-54. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247791.