เกินสกุลพระมหานิพนธ์. 2020. “บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 1 (3), 127-38. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247789.