สาวม่วงปรีชา. 2020. “พระสงฆ์กับการขับขี่ยานพาหนะ: ความจำเป็นหรือจงใจ”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 1 (3), 117-26. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247788.