ใจเย็น ภัทรพล. 2020. “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 4 (1):75-84. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247447.