วัลลภ พระครูจริยธรรมานุรักษ์. 2020. “สันติภาพกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทย: มุมมองพระพุทธศาสนา”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 4 (1):43-52. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247419.