เอ๊าเจริญ สุนันทา. 2020. “โต้ง : หมอพื้นบ้านทวารวดีกับวิถีอดีตสู่สาธารณสุขปัจจุบัน”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 4 (1):1-12. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247417.