อิศวเรศตระกูล ก. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 99–115, 2024. DOI: 10.14456/jeir.2024.7. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/276132. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.