วะรงค์ ค.; แสงสุข ธ. .; ชมาฤกษ์ อ. .; สร้อยเพชร ร. . คุณภาพการบริการสาธารณสุขและความพึงพอใจของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 33–50, 2024. DOI: 10.14456/jeir.2024.3. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/275975. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.