มีชัย เ. การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 342–356, 2024. DOI: 10.14456/jeir.2024.21. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/275959. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.