กุลถิรวงศ์ ก.; ทองสวัสดิ์ ส.; อติวิทยาภรณ์ จ. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 484–500, 2024. DOI: 10.14456/jeir.2024.30. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/269037. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.