ศิริพัฒน์ ม. พัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้และพฤติกรรมลดการบริโภค เกลือโซเดียมในประชาชนจังหวัดนครพนม . วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 407–422, 2024. DOI: 10.14456/jeir.2024.25. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/266362. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.