ก๊กอึ้ง ด.; คลังกรณ์ จ. นโยบายการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) . วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 440–452, 2024. DOI: 10.14456/jeir.2024.27. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/263529. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.