นิธิธีรพัชร์ ช.; สุวรรณชัยสกุล เ. . แบบจำลองพยากรณ์อัตราค่าเช่าที่อยู่อาศัยประเภทหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 324–341, 2024. DOI: 10.14456/jeir.2024.20. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/263026. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.