สมหน่อ ภ.; สุขสม ส. การบริหารจัดการสิทธิของแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์วิกฤต โรคระบาดโควิด-19. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 468–483, 2024. DOI: 10.14456/jeir.2024.29. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/262989. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.