ทองเงา ก. ละครวิทยุข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 608–623, 2022. DOI: 10.14456/jeir.2022.1. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/262180. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.