จันทะมาตร ศ. การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 660–672, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/252551. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.