คำหาญ อ.; สมพงษ์ธรรม เ. .; บุญจิตราดุลย์ น. . การศึกษาสภาพการบริหารและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 648–659, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/252270. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.