ตระการ พ. กระบวนการเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรในสถานศึกษา . วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 709–718, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/251053. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.