ภูกันหา อ.; เจษฎาวิโรจน์ ศ. . . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 399–415, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/248872. Acesso em: 29 ม.ค. 2022.