ฉลูศรี ว. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเครือข่ายปทุมราชวงศา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 429–440, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/248649. Acesso em: 29 ม.ค. 2022.