ชุมพลวงศ์ ก. .; ศิริภัทรโสภณ ศ. . การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ชนิดผง. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 27–36, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/248429. Acesso em: 14 เม.ย. 2024.