สงสระบุญร. รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, v. 1, n. 3, p. 169-180, 25 ต.ค. 2020.