เวียงวิเศษ ม. การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 252–263, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247822. Acesso em: 29 ม.ค. 2022.